Biografi for: Adrian Bekker


Blev som barn undervist af privatlærer, som boede hos familien. I 1735 var han privatstudent (e private). Hans "præcept private" - privatlærer - var professor Ludvig Holberg. Optaget på universitetet 20/12 1735 som 16-årig. I 1737 tog han philosoficum med laudabilis, hvorefter han fortsatte med at tage bacalaurium. Indtil 1740 besøgte han universiteterne i Königsberg og Rostock, dog uden at være indskrevet. I 1740 studerede han teologi på Københavns Universitet for at blive præst. Han havde fået kaldsbrev af en patronesse, Kirstine Catarina Schumacher til godset Benzons Eje ved Roskilde, hvor han var lovet det første ledige præsteembede inden for hnedes område. Han valgte dog at gå i militærtjeneste.

24 marts 1741 udnævntes han til regimentskvartermester og auditør ved geworbne sjællandske regiment, der er lejet ud til englænderne i deres krig mod Frankrig. Maj 1741 var regimentet i Slesvig og videre derfra til Hannover, hvor de skulle kæmpe mod franskmændene. Han gjorde en så fortjenstfuld indsats under felttoget, at regimentschefen, Prinsen af Beveren, sikrede ham en årlig pension på 200 rigsdaler. 1742 returnerede han til Kbh.. Han var i felten med regimentet indtil 6.marts 1743. Får tilbudt stilling som kaptajn med afstår. Han forbliver i Nordtyskland indtil krigen slutter. Regimentet opløses af Prinsen af Beveren, sikrede ham en livsvarig pension på 200 rigsdaler om året, uvist af hvilken årsag. Ingen andre i regimentet modtager en livsvarig pension. 200 rigsdaler svarer til prisen for 20 malkekøer.
5. nov.1745 udnævntes han til regimentskvartermester (regnskabsfører) og auditør (militær dommer) ved fynske nationale infanteri regiment i Odense af Kong Christian VI.
11.nov. 1746 kancelliraad. Fabriksinspektør - formodentlig Odense Tugt- og Manufakturhus ved Odense Aa, hvor man indsatte subsistensløse personer.

1748 Toldkontrollør indtil han af går p.g.a. sin gæld.
1751 søger et embede som herredsfoged, men får det ikke, selv om kancelliet i Kbh. finder ham meget egnet.
1752 søger han forgæves eneret til at idgive juridiske bøger. Oversætter og udgiver Marcus Aurelius tnaker.
1755 køber han et stort udlejningskompleks i Lille Gråbrødrestræde i Odense på auktion for 700 rdl. og flytter ind i den. Ejendommen bliver i 1761 vurderet til 2800 rdl. og han tager store lån i den.
1756-60 fungerende toldkontrollørni Odense. I 1759 må han opgive at få embedet fast, fordi embedets egentlige indehaver ønsker, at det gives til hans svigersøn, der dog siden afskediges på grund af kassesvig.
1760 flytter han til Svendborg og lejer en gård i byen. Måske arbejder han for kammerherre Juel på Tåsinge. Da hans første kone dør, viser skifteforretningen et meget rigt indbo med store mængder kinesisk porcellæn, sølvtøj, tin og kobber, 80 bøger og meget andet.
22.april 1763-30.jan.1800 Herredsfoged i Sunds og Gudme herreder.
1767 medlem af kommission vedrørende byfogeden i Nyborg. På dette tidspunkt br familien i Skårup. Senere på året bosætter familien sig i hans nye hustrus gård i Holckesgade i Fåborg "Den gamle gård" har været museum siden 1932.
1763-1800 medlem af Landbokommissionen. Han skrive ri 1768 en betænkning, hvor han foreslår afskaffelse af herremændenes revselsesret. Han påpeger, at stigende hoveri skyldes nedlæggelsen af bondegårde. Det er sandsynligvis også ham, der står bag de sydfynske bønders forslag om ændringer af hoveri.
1766-68 Landvæsenskomisssær.
22.juli 1774 -1803 Kongelig postmester i Svendborg.
9.april 1777 Justitsråd.
FT 1777, Svendborg, Sunds, Svendborg købstad, Kattesundet 212. Adrian er 67 år, gift, husbond, justitieraad, herredsfoged og postmester, Christine Flindt, 39, gift, kone. Børn: Thønnes Peder, 15, ugift, søn af faderens 2.ægteskab, student, Berte Sophie, 9, datter af faderens 3.ægteskab, Henricke Wilhelmine,8, do. Lykke Christine 7, do, Otilia Christine, 4 do., Christine Frederike 3, do.